World Library  
  


Search Results (4 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.27 seconds

Federated Media Type
 
Journal of the Human and Social Science Researches (X)

       
1
Records: 1 - 4 of 4 - Pages: 
  • Cover Image

Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad): Volume 1, No 1

By: İbrahim Yenen

Abstract The majority of the life of the nation's independence struggle and the liberation of the motherland from enemy occupation, Mehmed Akif the concept of liberty is a vital part of its values. Can be said that the liberty of his values, among a few of the top of the list. Should be fought for the sake of liberty is a supreme value, an essential condition for living like a human being. Mehmet Akif's poems of great value in the home of one of the concepts. Dormitory-freedom (freedom) as a concept owned enthusiast-Mehmed Âkif'te degree of love. Country of freedom, such as the flag and honor for the sake of life consumed (cloth-i Hayat), and the enemy çiğnetilmeyecek ölünecek a great value....

Özet Ömrünün büyük kısmı vatanın düşman işgâlinden kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı mücadelesiyle geçen Mehmed Âkif’in sahip olduğu değerler arasında hürriyet kavramının önemli bir yeri vardır. Denebilir ki hürriyet onun değerleri arasında, listesinin üst sıralarında yer alan birkaçı arasındadır. Hürriyet uğruna savaşılması gereken yüce bir değer, insan gibi yaşamanın olmazsa olmaz koşuludur. Mehmed Âkif’in şiirlerinde büyük değer verdiği kavramlardan biri de vatandır. Vatan-özgürlükte (hürriyet) olduğu gibi- Mehmed Âkif’te aşk derecesinde tutkun olunan bir kavramdır. Vatan; özgürlük, bayrak ve nâmûs gibi uğruna hayat sarfedilecek (bezl-i hayât), ölünecek ve düşmana çiğnetilmeyecek yüce bir değerdir....

JENERIK, ss 1-6 MAKALE / ARTICLES -Gencay ZAVOTÇU, Mehmed Âkif’in Şiirinde Hürriyet ve Vatan Kavramı Home and Liberty Concept in Mehmed Akif Poetry, ss 7-20 -İsmail BİLGİLİ,Osmanlı İslâm Hukukçularından Şeyhzade Ahmed Ziya Efendinin Hasan Kudsî Efendiden Aldığı İlmî İcazet Ahmed Ziya Efendi’s Diploma Recieved from Muderris Hasan Kudsî Efendi in Ottoman State, ss 21-75 - Reşat AÇIKGÖZ & Ö. Şükrü YUSUFOĞLU, Türkiye’de Yoksulluk Olgusu ve Toplumsal Yansımaları The Phenomenon of Poverty and Social Repercussions in Turkey, ss 76-117 -Serap TOPRAK, Megali İdea’ya Bir Örnek: Girit An Example of Megali Idea: Crete, ss 118-142 -Emine ÖZTÜRK, Ahdi Atik ve Ahdi Cedid'de Saldırganlık ve Şiddet Olgusunun Sosyolojik Tahlili The Sociological Analysis of Event of Aggression and Violelence in the Old and New Testament, ss 143-159 -Mehmet HABERLİ, İtikadi İslam Mezheplerinin Ortaya Çıkışına Etki Eden Faktörler Factors that Effect the Emergence of Islamic Theological Madhhaps, ss 160-177 -İhsan TAYHANİ, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ nın Kanada Basınındaki (The Globe&Mail) Yansımaları The Reflectıons of 20th July...

Read More
  • Cover Image

Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad): Volume 1, No 2

By: İbrahim Yenen

Abstract New inventions and technics and approaches which were emerged at the end of human nature and necessities created modernism and media that are the most enormous and common instruments of technology got involved in modern life as main components. People who are persons of underdeveloped societies and who adopted modern life as an ideal direct their lives via datas from media and shape all their life dynamics on media base. Media that facilitates lives of people and resolves problems of people and advise solutions for their problems causes contraction in think and imaginations of people by less thinking and less imaging....

Özet İnsan doğasının ve zorunlulukların sonucunda ortaya çıkan yeni buluşlar, teknikler ve yaklaşımlar modernliği yaratırken, teknolojinin en görkemli ve yaygın araçları olan medya da modernliğin başat unsurları olarak yaşamın içinde yerini almıştır. Modern yaşamı ideal olarak benimseyip teknoloji temeli üzerinde yaşamaya alışan az gelişmiş toplumların bireyleri, medyadan edindikleri verilerle yaşamlarına yön verirken, tüm yaşam dinamiklerini de medya temeli üzerinde biçimlendirmektedir. Hazır düşünce ve imge paketleriyle insanların pek çok işini kolaylaştırma, sıkıntılarını giderme, sorunlarını çözme yöntemleri öneren medya, insanların daha az düşünüp daha az hayal kurarak düşünce ve imgelemlerinin daralmasına da neden olmaktadır....

JENERİK, ss 1-6 MAKALE / ARTICLES -Sedat CERECİ, Modernleşme Sürecinde Medyanın Rolü: Yaklaşımların Sınırlanması Sorunu Role of Media in Modernization Process: Matter of Contraction of Approaches, ss 7-27 -Nurettin TURGAY, Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Kur’an Etkisi Ve Din Yoluyla İrşat Mehmet Akif Ersoy, Koran and Communication, ss 28-56 -Seadet ŞIHIYEVA, Necati Şiirinde Nesimi’den Etkilenmenin Boyut ve Biçimleri Levels and Formats of Nassimi’s Influence to the Poetry Of Nejati, ss 57-86 -Memmedova İRADE MALİK KIZI, 19.Yüzyılın 80-90’lı Yıllarında Güney Kafkasya’nın Etnografik Haritası (Kars Ve Diğer Bölgeler) The Ethnographic Map Of The South Caucasus, Including Kars in The 80-90s Of The XIX Century, ss 87-99 -Mustafa YİĞİTOĞLU, Geçmişten Günümüze Anadolu’da Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri The Relationship Between Muslim and Christian in Anatolia from Past to Now, ss 100-117 -Hulusi GEÇGEL, Yeni Bir Nesir Dili Kurulmasında Ömer Seyfettin’in Görüş ve Önerileri Ömer Seyfettin’s Opinions and Suggestions in Forming A New Prose Language, ss 118-130 -Ömer Faruk HABERGETİREN, İslam Hukuku Muamelât Ko...

Read More
       
1
Records: 1 - 4 of 4 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.